Kort informasjon om

STYRET OG VALGKOMITE

Leder og to styremedlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmene velges for ett år. Valg av styret gjøres på generalforsamlingene hvert år, som vanligvis er i april-mai. 

De som har verv i borettslaget må kunne stille seg bak etikk-håndboken. 

Styreleder

Åmund Elvatun

Nestleder

Britt Hansen

Styremedlem

Trine Aastvedt

Styremedlem

Endre Carlsen

Styremedlem

Arnold Klokseth

Varamedlem

Bjarne Aasheim

Varamedlem

Anders Solberg

20211125_121719

VALG AV STYRET

Leder og to styremedlemmer velges for to år av gangen.
Varamedlemmene velges for ett år.

Valg av styret gjøres på generalforsamlingene hvert år, som vanligvis er i april-mai.

Neste generalforsmaling er satt til 9. april 2025

Styret kan nåes på mail styret@vadmyrabrl.no , husk da å merke mailen dersom den er til en spesifikk person i styret eller styreleder. 

VALGKOMITE

Valgkomite velges hvert år og for perioden 2024-2025 består de av: 

Vivian Thomassen

Thore Kvalheim

Styrets viktigste oppgaver

Styret skal ivareta interessene til andelseierne (generalforsamlingen) og borettslaget. Styret må gjøre det de kan for at boligene i borettslaget (eiendommen) ikke taper seg i verdi, og de må sørge for at borettslaget er likvid.

Styrets hovedoppgaver er forvaltning og tilsyn av selskapet.

Styret skal ha et godt samarbeid med ansatte og andre styremedlemmer. Det er styret som skal ansette og avsette daglig leder, og i det sørge for at borettslaget drives på en forsvarlig måte med klare retningslinjer. Styret skal være et kontrollerende organ som passer på at daglig leder følger planer og rapporteringsrutiner. De skal også være en god støtte til daglig leder.

Styret skal sørge for at kreditorene og samarbeidspartnere er godt ivaretatt. Utførelsen planlegges slik at borettslaget har en sunn økonomi, og at borettslaget har forsvarlig kapital som opprettholder god likviditet i forhold til risiko og omfang. Styret må holde seg orientert om borettslagets økonomiske stilling, og om hendelser i verden som vil ha en påvirkning på den fremtidige situasjonen til borettslaget. Dersom styret finner at egenkapitalen ikke er forsvarlig, plikter styret straks å foreslå tiltak og innkalle til generalforsamling selv om selskapet søker råd hos regnskapsfører, revisor mv.

Styret skal ta vare på andelseiernes interesser. De skal, så langt det lar seg gjøre, sørge for at leilighetene holder seg godt i verdi og er lett omsettelige ved at borettslaget er attraktivt. Det er også viktig at rett og god kommunikasjon blir formidlet ut til andelseierne.

Styret skal utføre de mandater generalforsamlingen gir styret. De skal lede borettslaget i henhold til lover og forskrifter, samt det generalforsamlingen vedtar. Styret skal også sørge for korrekt saksføring, protokollføring, rapportering og budsjettering. Dette skal i tillegg formidles ut til andelseierne. Det er viktig at styret skaper en kontinuitet og forutsigbarhet for andelseierne.

Styret skal tilrettelegge for gode HMS rutiner, for at forsikringsdokumenter er oppdatert og gjeldende for borettslagets behov. Dette for å skape en trygg, stabil og god arbeidsplass. Styret skal sørge for at beredskapsplaner, arbeidsinstrukser etc. er tilgjengelig og oppdatert.

Styret skal følge utvikling, sørge for at det er fremtidsplaner både med tanke på vedlikehold og fornyelse. De skal passe på at selskapets interesser for videre drift er ivaretatt. Styret skal holde seg oppdatert i markedet med tanke på utvikling og potensielle oppgraderinger som kan gjøres i borettslaget for å øke verdien. De skal ta avgjørelser, og sørge for at disse blir utført til korrekt tid.

Valgkomitéen's viktigste oppgaver

Valgkomitéen skal ivareta interessene til andelseierne (generalforsamlingen), styret og borettslaget i perioden som kommer fremover. De skal sørge for at valg av tillitsvalgte blir utført på riktig måte, og etter vedtektene til borettslaget.

Valgkomitéen må ha kjennskap til borettslagets drift, strategi, aktivitet, utfordringer og mål. Komiteen må kjenne til lagets vedtekter. De må vite styrets oppgaver, og kunne informere mulige kandidater om disse. De må sette seg inn i hva hvilke kompetanse styret trenger og dermed også ha en god dialog med styret. De må få oversikt over hvem som tar gjenvalg og hvem som eventuelt trekker seg fra styret, og å finne ut om styremedlemmene faktisk utfører vervet de er satt til. Valgkomitéen må vite hvilke kompetanser som er manglende i styret. Dette vil sørge for at de har best mulig informasjon for å kunne velge de rette kandidater til vervene.

Valgkomitéen må tydeliggjøre behovet og kriteriene det er overfor mulige styrekandidater. Dette for å få inn kandidater som har relevant kompetanse for å kunne sitte i styret.

Valgkomitéen utfører prosessen med å søke etter og hente inn kandidater til et styreverv. De skal utføre intervjuer, kontrollere CV og referanse til kandidater og ta en vurdering av hver enkelt kandidat som melder sin interesse. Valgkomitéen må vite hvilke spørsmål de skal stille for å ha nok informasjon til å kunne ta et godt gjennomtenkt valg.

Valgkomitéen må gi en grundig redegjørelse for sin innstilling. De må tydeliggjøre til kandidatene hva som gjør at de ikke er valgt, og de må få frem på en generalforsamling hvorfor innstillingen deres er som den er. Valgkomitéen må delta på generalforsamling, og passe på at de demokratiske prosessene i valget blir overholdt.