Kort informasjon om

Vedlikehold og
ansvar

For de fleste av oss er kjøp av bolig den største investeringen vi gjør. Boligen skal gi
oss rom for trivsel, trygghet og rekreasjon.

Veldig ofte kommer spørsmålet om hvem som har ansvaret for vedlikehold. Kort
fortalt har hver andelseier vedlikeholdsansvar for sin bolig innvendig, mens
borettslaget har ansvaret for resten av eiendommen.

Andelseierens vedlikeholdsplikt

Andelseieren skal holde boligen forsvarlig ved like.
Andelseieren har ansvaret for alt av innvendige flater i boligen, vinduer (også skifting
av knuste ruter), rør, ledninger, inventar, utstyr og apparat som befinner seg inne i
boligen. Dette gjelder både reparasjon og utskifting.

Andelseier er ikke ansvarlig for utskifting av selve vinduet og ytterdører til boligen.
Slikt utskiftning skal skje i lagets regi, både av praktiske årsaker, og for å sikre at alle
har samme type dør og vinduer. Andelseier er heller ikke ansvarlig for reparasjon
eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger
som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, som for eksempel
steinsprut som knuser et vindu.

Borettslagets vedlikeholdsansvar

Borettslaget skal vedlikeholde alt som det ikke påhviler andelseierne å vedlikeholde.
Dette er fellesareal, bygningskroppen, etasjeskiller, trappeoppganger, fasader
og utvendig areal. 

Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal laget også holde ved like.

Andelseierne kan kreve at bygninger og fellesarealer holdes en forsvarlig
stand. Styret må derfor sørge for at det er økonomi til å opprettholde en forsvarlig
standard.

 

vedlikeholdsansvar1 (1)

Burettslagslova § 5-12. Vedlikehald o.a. frå andelseigaren

 1) Andelseigaren skal halde bustaden i forsvarleg stand.
2) Andelseigaren skal halde ved like slikt som vindauge, røyr, leidningar, inventar,
utstyr, apparat og innvendige flater i bustaden.
3) Vedlikehalde fevner og om nødvendig reparasjon eller utskifting av slikt som røyr,
leidningar, inventar, utstyr, apparat, tapet, golvbelegg,vegg-, golv-og himlingsplater,
skiljevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmar, men ikkje
utskifting av vindauge og ytterdører til bustaden, eller reparasjon eller utskifting av
tak, bjelkelag, berande veggkonstruksjonar og røyr eller leidningar som er bygde inn i
berande konstruksjonar.
4) Vedlikehaldsplikta gjeld og utbetring av tilfeldig skade.
5) I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går fram av
paragrafen her. Ein andelseigar kan og gjere avtale med laget om anna fastlegging av
plikta.

Vedlikeholdsansvaret kan deles inn i følgende områder

Kilde: Vedlikehold og ansvarsforhold, håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap.
Utgitt av OBOS og If.